a

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem nulla consequat. Aenean massa.

Algemene Voorwaarden

Samenwerken
Als we samenwerken, wat ik natuurlijk ontzettend leuk vind, doe ik de belofte dat ik er alles aan zal doen om van deze begeleiding een succes te maken.

Op de komende paar pagina’s vertel ik je over mijn werkwijze en wat je van mij en en de begeleiding kan verwachten. Maar wat ik je vooral wil laten weten, is dat het voor mij het allerbelangrijkste is dat jij blij wordt van de begeleiding.

Daarom nodig ik je bij deze uit om altijd contact met me te zoeken als jij denkt dat dat nodig is of als je er behoefte aan hebt. Dus als je ergens tegen aanloopt, je (tussendoor) advies nodig hebt, je ontevreden bent of juist superblij met wat ik doe, laat het me weten.

Bereik- en beschikbaarheid
We gaan samen een aantal data voor de gesprekken inplannen. Heb je tussendoor iets urgents, dan kun je mij bereiken via WhatsApp of je kunt mij bellen (en inspreken). Wil je overleggen of een afspraak wijzigen dan kan dit via WhatsApp of mail. Indien handig voor overleg, bel ik jou. Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) beantwoord ik je berichten in ieder geval binnen 48 uur. Vaak veel sneller. Soms mail ik je in het weekend, als dat zo uitkomt. Jij mag mij ook in het weekend of in de avond mailen. Maar verwacht dan in principe een reactie op maandag.

Communicatie
Laten we elkaar op de hoogte houden van veranderingen of andere zaken die van belang zijn voor de begeleiding. Als je vragen hebt, er onduidelijkheden zijn of je hebt misschien andere verwachtingen van mij en de begeleiding, dan kan je daarmee altijd bij me terecht. Ook hoor ik het graag als je te maken krijgt met (on)voorziene omstandigheden die de begeleiding (kunnen) beïnvloeden.

Algemene voorwaarden

Op alle therapieën en andere vormen van begeleiding vanuit praktijk In Contact; relatie- en individuele therapie’, hierna te noemen ‘de therapeut’, zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing.

Plichten van de therapeut

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat alles wat de cliënt vertelt tegen de therapeut, niet doorverteld wordt aan derden.
 • De therapeut moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van de cliënt. Zie de privacyverklaring.
 • De therapeut dient de cliënt te informeren over het doel , waarvoor hij gegevens vastlegt, wat hij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie hij de gegevens verstrekt.
 • Overleg van de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend nadat toestemming gevraagd is aan de cliënt.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten, om het probleem van de cliënt te helpen oplossen. De therapeut heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je als cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 • De therapeut is verplicht schriftelijk toestemming te vragen aan de cliënt voor begeleiding.
 • De therapeut heeft de verplichting, om tijdens de intake tot een op dat moment zo goed mogelijke probleemstelling te komen en een begeleidingsplan te maken.
 • De therapeut kan de begeleiding alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen of als de therapeut van mening is dat zij niet (langer) de benodigde begeleiding kan geven).
 • Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de therapeut een cliëntdossier aanlegt en daarin gegevens van de cliënt en van het begeleidingsproces vastlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Als de cliënt van dat recht gebruik wil maken, moet dat schrifelijk aangevraagd worden via het contactformulier op de website of via het mailadres van de therapeut.
 • Wanneer om welke reden dan ook deze begeleiding niet of niet meer op zijn plaats is, zal de therapeut indien mogelijk zorg dragen voor een eventuele verwijzing naar een andere vorm van begeleiding.
 • De therapeut dient het dossier van de cliënt 15 jaar te bewaren.
 • De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de cliënt hierover zo snel mogelijk te informeren. Tegelijkertijd dient de therapeut de cliënt de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken.
 • Indien noodzakelijk kan de begeleiding thuis plaats vinden. Dit gaat in overleg.
  Als een afspraak thuis plaatsvindt, en het is buiten de stad Woerden, dan wordt reiskosten 0,30 cent per kilometer berekend en reistijd (à 20 euro per uur).
 • Als de cliënt tussen de gesprekken door inhoudelijk contact wil via mail of telefoon, dan kan dat. Dit zijn gesprekken die niet langer dan 20 minuten duren.

Plichten van de cliënt

 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de begeleiding, tijdig en naar waarheid aan de therapeut verstrekt worden.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de cliënt.
 • Het programma Samen&Hecht bevat 5 begeleidingsgesprekken in 3 maanden. Er vindt geen restitutie plaats als er geen 5 gesprekken in 3 maanden afgenomen worden. Na dit programma kunnen er losse begeleidingsafspraken gemaakt worden. Dan geldt er een 48 uurs afzegregeling.
 • Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Het tijdstip van de gestuurde mail/of telefoon geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt het sessietarief in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

 • De therapeut werkt met verschillende tarieven, afhankelijk van individuele-, relatietherapie of een programma.
 • De cliënt krijgt de factuur voor aanvang van de gesprekken voor het programma Samen&Hecht en de eenmalige sessie Heldere Start direct toegestuurd via de mail.
 • Mocht je gebruik kunnen maken van je zorgverzerkering bij individuele therapie (indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft die de kosten vergoedt) en bij zorgverzekeraar Pro Life die relatietherapie gedeeltelijk vergoedt, laat dit me dan weten, dan krijg je een ander soort facturatie.
 • De factuur dient betaalt te zijn voordat het programma Samen&Hecht start en de sessie Helder Start plaatsvindt.
 • Voor individuele therapie krijgt de cliënt de factuur na het gesprek afhankelijk van de duur van de sessie. Deze dient 14 dagen na de facturatie datum betaald te zijn.
 • Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht.
 • Bij niet tijdige betaling is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere uitleg, 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Heeft betaling niet tijdig plaats gevonden, dan zal een betalingsherinnering gestuurd worden en mag 5 euro administratie kosten in rekening gebracht worden.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
 • Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt, aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit is een goed moment om je te bedanken voor je vertrouwen in mij. Als je onvrede hebt over de manier waarop je begeleid wordt door mij, dan zou ik het fijn vinden als je dat eerst met mij bespreekt.

Klachten
Als wij er onverhoopt samen niet uit komen, dan is er een klachtenprocedure voor cliënten. Kijk voor meer informatie op www.nvagt-gestalt.org welke stappen je kunt zetten.
In het kader van de Wkkgz ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.