a

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem nulla consequat. Aenean massa.

Andrea Wesselius gevestigd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Andrea via het contactformulierop deze website.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Andrea verwerkt

Andrea verwerkt persoonsgegevens vanwege wettelijke verplichtingen, marketing, mailing en nieuwsbrieven. En daarnaast ook voor het kunnen leveren van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Andrea verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

 • Je opgegeven naam
 • Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)
 • Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
 • Je opgegeven e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier of bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Andrea gebruikt je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Andrea verwerkt
Als je in behandeling komt, is het noodzakelijk dat Andrea een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat jouw persoonsgegevens: naam, adres en woonplaats. Deze worden gebruikt voor contact met de praktijk en facturering. Je geboortedatum kan nodig zijn voor declaratie bij de (aanvullende) verzerkering. De huisarts kan gevraagd worden indien dit passend is voor de begeleiding.

Je dossier bevat verder aantekeningen over de gewenste doelen en besproken onderwerpen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang zijn, bijvoorbeeld je gezinssituatie.

Anderen dan Andrea hebben geen toegang tot jouw dossier. Er is geheimhoudingsplicht en mocht Andrea willen overleggen met andere hulpverleners, dan moet je daar toestemming voor geven.

Bewaartermijn van het dossier is 20 jaar na de laatste wijziging.

Jouw rechten:

 • Bij de intake vraagt Andrea toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Andrea noteert jouw toestemming in het dossier;
 • Zij noteert niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • Je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens*;
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe er met je persoonsgegevens om wordt gegaan door Andrea* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;

* Dit kan je schriftelijk of per mail aangeven bij Andrea via het contactformulier op de website.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Andrea jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar haar te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Andrea reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Voor een kopie van je dossier kan een redelijke vergoeding gevraagd worden.

Mocht je komen te overlijden en je nabestaanden hebben gegronde redenen om je dossier in te zien, dan is dit toegestaan als verondersteld kan worden dat je daartegen geen bezwaar zou hebben gehad of dit zelf zou hebben gewild. Wanneer nabestaanden (familieleden) een zwaarwegend belang aanvoeren kan vaak toestemming van de overledene worden verondersteld. (zie hiervoor ook Burgerlijk wetboek 458a).

Delen van persoonsgegevens met derden
Andrea verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Andrea sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Andrea blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor beter gerichte marketing verzamelt Andrea persoonsgegevens zoals IP-adres, cookie ID, social ID en informatie over je gedrag op de website. Ik geef geen persoonsgegevens door aan derden zonder dat je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe Andrea persoonsgegevens beveiligt
Andrea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Andrea via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Andrea door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van haar ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch de Andrea aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden
Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Andrea is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Het is aan te raden om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

Wijziging privacyverklaring
Andrea behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website en van diensten houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 02-01-2021